Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van FoodFootprint.nl. In dit document wordt uitgelegd hoe wij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking
Er kunnen persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://foodfootprint.nl.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van FoodFootprint, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
FoodFootprint verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens via het contactformulier:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om het contactformulier uit te kunnen voeren. De diensten die wij bieden, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door FoodFootprint verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn
De door ons verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden
Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Google Analytics en de MonsterInsight plugin voor WordPress, die wij gebruiken om onze site te linken met de Google Analytics.  De manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt is uitgelegd via de volgende link:  www.google.com/policies/privacy/partners/.

Beveiliging van Persoonsgegevens
FoodFootprint neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van onze website stem je in met de disclaimer. FoodFootprint behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of de disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. FoodFootprint aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op (website) zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van FoodFootprint.

Cookieverklaring
FoodFootprint maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag FoodFootprint deze cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken.

De bovengenoemde cookies die FoodFootprint gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van FoodFootprint worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. FoodFootprint houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat FoodFootprint informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via het opgegeven e-mailadres.

Browserinstellingen:
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met ons.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan FoodFootprint, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan FoodFootprint over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. FoodFootprint staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop FoodFootprint met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt FoodFootprint u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (de strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. FoodFootprint zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
FoodFootprint kan te allen tijde deze privacyverklaring aanpassen en/of wijzigen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.